Nalazite se ovdje: HomeVijestiJ A V N I P O Z I V - VIR

J A V N I P O Z I V - VIR

Ako neko ima nesto na Viru!
 
 
Na temelju članka 28. stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" br. 90/11) Općina Vir   objavljuje


J A V N I  P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade


Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (u daljnjem tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu 10. kolovoza 2011. godine, određeni su uvjeti i postupak legalizacije nezakonito izgrađenih građevina.

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine, ako su do toga dana izvedeni:

- svi građevinski i drugi radovi te ako se koristi ili se može koristiti ili
- svi grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) sa ili bez krovišta i ako su u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađeni u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu Zakona.

Ozakonjenje se odnosi i na nezakonito izgrađenu zgradu koja u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici nije izgrađena u skladu s prostornim planom pod uvjetima propisanim Zakonom.

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.

Postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev stranke koji se podnosi najkasnije do 31. prosinca 2012. godine.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se Zadarskoj županiji, Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Brne Krnarutića 13/I, Zadar.

Zahtjevu se prilaže:

- geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda i kojeg je prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i katastar, izradila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu,
- tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt,
- dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenim po ovlaštenom inženjeru građevinarstva,
- uvjerenje policijske uprave/postaje o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. godine za nezakonito izgrađene zgrade iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. i članka 17. stavka 4. Zakona,
- dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi – sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja).

Iznimno, kada se u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju utvrđuje oblik i veličina građevne čestice spajanjem cijelih katastarskih čestica na kojima se nalazi nezakonito izgrađena zgrada, ako su te čestice prema zemljišnoj knjizi vlasništvo iste osobe, zahtjevu se prilaže posebna geodetska podloga prema posebnom propisu.

Sukladno članku 28. stavku 1. Zakona, Općina Vir dužna je najkasnije do 31. prosinca 2011. godine pripremiti popis svih nezakonito izgrađenih zgrada na svom području, za koje već ima saznanje na temelju prijava građana, postupanja komunalnih redara i drugih izvora. Molimo sve vlasnike nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Vir da prijavu izvrše pismeno ili neposredno Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vir, Odsjek za prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalno gospodarstvo, Trg Sv. Jurja 1, 23234 Vir. Obrazac prijave može se preuzeti na web stranici www.vir.hr
 
 

Načelnik Općine Vir
Kristijan Kapović

 

Preneseno sa vir.hr

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround

Buy Nutrisystem Everyday 5 Day cheap walmart nutrisystem meals nutrisystem coupons mart online nutrisystem reviews at costco order 5 day nutrisystem online diet nutrisystem one day meal kit best place to buy nutrisystem buy Nutrisystem 80 nutrisystem turbo 10/a> buy cheapest nutrisystem at walgreens best 3 week diet for men online reviews nutrisystem club nutrisystem food weight loss diet food how to get weight loss fast buy original forskolin Garcinia online buy natural forskolin where i can buy forskolin cheap the forskolin natural diet with nutrisystem nutrisystem diet club best diet plans order diet pills online usa 3 week diet plan nutrisystem shakes Official Nutrisystem site Cambogia Garcinia Safe Online Garcinia Cambogia Safe best extract diet pills How i can Garcinia know Get Garcinia diet 24 hour 28 day nutrisystem plan order meals plan of nutrisystem weekly nutrisystem cost nutrisystem pricelist online cheap cheapest buy nutrisystem on line best auto insurance quotes car insurance companies online Penis Enlargement best review