Nalazite se ovdje: HomeVijestiEvanðelje po Mateju

Evanðelje po Mateju

Eli, Eli, lema sabahtani?

Isusova smrt

(Mk 15,33-41; Lk 23,44-49; Iv 19,28-30)

(45) Od šeste ure nasta tama po svoj zemlji - do ure devete. (46) O devetoj uri povika Isus iza glasa: "Eli, Eli, lema sabahtani?" To æe reæi: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?" (47) A neki od nazoènih, èuvši to, govorahu: "Ovaj zove Iliju." (48) I odmah pritrèa jedan od njih, uze spužvu, natopi je octom, natakne je na trsku i pruži mu piti. (49) A ostali rekoše: "Pusti da vidimo hoæe li doæi Ilija da ga spasi." (50) A Isus opet povika iz glasa i ispusti duh. (51) I gle, zavjesa se hramska razdrije odozgor dodolje, nadvoje; zemlja se potrese, peæine se raspukoše, (52) grobovi otvoriše i tjelesa mnogih svetih preminulih uskrsnuše (53) te iziðoše iz grobova nakon njegova uskrsnuæa, uðoše u sveti grad i pokazaše se mnogima. (54) A satnik i oni koji su s njime èuvali Isusa vidješe potres i što se zbiva, silno se prestrašiše i rekoše: "Uistinu, Sin Božji bijaše ovaj." (55) A bijahu ondje i izdaleka promatrahu mnoge žene što su iz Galileje išle za Isusom poslužujuæi mu; (56) meðu njima Marija Magdalena i Marija, Jakovljeva i Josipova majka, i majka sinova Zebedejevih.

Ukop

(Mk 15,42-47; Lk 23,50-56; Iv 19,38-42)

(57) Uveèer doðe neki bogat èovjek iz Arimateje, imenom Josip, koji i sam bijaše uèenik Isusov. (58) On pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu se dadne. (59) Josip uze tijelo, povi ga u èisto platno (60) i položi u svoj novi grob koji bijaše isklesao u stijeni. Dokotrlja velik kamen na grobna vrata i otiðe. (61) A bijahu ondje Marija Magdalena i druga Marija: sjedile su nasuprot grobu.

Straža na grobu

(62) Sutradan, to jest dan nakon Priprave, sabraše se glavari sveæenièki i farizeji kod Pilata (63) te mu rekoše: "Gospodaru, sjetismo se da onaj varalica još za života kaza: 'Nakon tri dana uskrsnut æu.' (64) Zapovjedi dakle da se grob osigura sve do treæega dana da ne bi možda došli njegovi uèenici, ukrali ga pa rekli narodu: 'Uskrsnuo je od mrtvih!' I bit æe posljednja prijevara gora od prve." (65) Reèe im Pilat: "Imate stražu! Idite i osigurajte kako znate!" (66) Nato oni odu i osiguraju grob: zapeèate kamen i postave stražu.

Uskrsnuæe Isusovo

(Mk 16,1-8; Lk 24,1-12; Iv 20,1-10)

#28Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu, doðe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob. (2) I gle, nastade žestok potres jer anðeo Gospodnji siðe s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj. (3) Lice mu bijaše kao munja, a odjeæa bijela kao snijeg. (4) Od straha pred njim zadrhtaše stražari i obamriješe. (5) A anðeo progovori ženama: "Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! (6) Nije ovdje! Uskrsnu kako reèe. Hajde, vidite mjesto gdje je ležao (7) pa poðite žurno i javite njegovim uèenicima da uskrsnu od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju. Ondje æete ga vidjeti. Evo, rekoh vam." (8) One otiðoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošæu otrèaše javiti njegovim uèenicima. (9) Kad eto im Isusa u susret! Reèe im: "Zdravo!" One polete k njemu, obujme mu noge i nièice mu se poklone. (10) Tada im Isus reèe: "Ne bojte se! Idite, javite mojoj braæi da poðu u Galileju! Ondje æe me vidjeti!"

Prijevara židovskih glavara

(11) Dok su one odlazile, gle, neki od straže doðoše u grad i javiše glavarima sveæenièkim sve što se dogodilo. (12) Oni se sabraše sa starješinama na vijeæanje, uzeše mnogo novaca i dadoše vojnicima (13) govoreæi: "Recite: 'Noæu dok smo mi spavali, doðoše njegovi uèenici i ukradoše ga.' (14) Ako to doèuje upravitelj, mi æemo ga uvjeriti i sve uèiniti da vi budete bez brige." (15) Oni uzeše novac i uèiniše kako bijahu pouèeni. I razglasilo se to meðu Židovima - sve do danas.

Ukazanje u Galileji. Sveopæe poslanje

(Mk 16,14-18; Lk 24,36-49; Iv 20,19-23; Dj 1,6-8)

(16) Jedanaestorica poðoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. (17) Kad ga ugledaše, padoše nièice preda nj. A neki posumnjaše. (18) Isus im pristupi i prozbori: "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! (19) Poðite dakle i uèinite mojim uèenicima sve narode krsteæi ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga (20) i uèeæi ih èuvati sve što sam vam zapovjedio!" "I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta."

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround

Buy Nutrisystem Everyday 5 Day cheap walmart nutrisystem meals nutrisystem coupons mart online nutrisystem reviews at costco order 5 day nutrisystem online diet nutrisystem one day meal kit best place to buy nutrisystem buy Nutrisystem 80 nutrisystem turbo 10/a> buy cheapest nutrisystem at walgreens best 3 week diet for men online reviews nutrisystem club nutrisystem food weight loss diet food how to get weight loss fast buy original forskolin Garcinia online buy natural forskolin where i can buy forskolin cheap the forskolin natural diet with nutrisystem nutrisystem diet club best diet plans order diet pills online usa 3 week diet plan nutrisystem shakes Official Nutrisystem site Cambogia Garcinia Safe Online Garcinia Cambogia Safe best extract diet pills How i can Garcinia know Get Garcinia diet 24 hour 28 day nutrisystem plan order meals plan of nutrisystem weekly nutrisystem cost nutrisystem pricelist online cheap cheapest buy nutrisystem on line best auto insurance quotes car insurance companies online Penis Enlargement best review